banner
 
     
 
 
 
Galeria prac
malarstwo
rzeźba
„Szpital w kolorze”
autorski projekt Agnieszki Prusak- Cybulskiej
   
1. Miejsce realizacji: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35.
2. Cel programu: Połączenie procesu resocjalizacji więźniów z edukacją kulturalną w dziedzinie sztuk plastycznych w formie warsztatów malarskich oraz wykonanie prac plastycznych i artystycznych z przeznaczeniem na rzecz szpitali.
3. Partnerzy programu: OKiS we Wrocławiu, Zakład Karny NR1 we Wrocławiu.
4. Ogólna charakterystyka programu: Program zakłada stałą współpracę pomiędzy Ośrodkiem Kultury i Sztuki i Zakładem Karnym oraz wybranymi jednostkami służby zdrowia. Efektem współpracy będą prace plastyczne i rzeźbiarskie, które w sposób bez kosztowy z tytułu dostarczonych materiałów, przekazane zostaną do szpitali i stanowić będą element wystroju i dekoracji lub przeznaczone będą na aukcje charytatywne. Koordynatorem programu jest Kierownik Działu Edukacji OKiS. Program finansowany jest z środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Środki finansowe przeznaczone są na zakup materiałów plastycznych i malarskich zakup literatury edukacyjnej.
5. Miejsce realizacji: Więzienna pracownia plastyczna zajęcia praktyczne i teoretyczne.
6. Uczestnicy programu: osadzeni odbywających karę pozbawienia wolności.
7. Czas realizacji: rok 2010r.
8. Kadra realizująca: Koordynator ze strony Okis, artysta malarz Agnieszka Prusak-Cybulska, odpowiadająca za: artystyczny nadzór, ocenę, selekcję wykonanych prac, , dokonywania korekt malarskich w trakcie powstawania prac, przekazanie wiedzy w formie wykładów z zakresu historii impresjonizmu oraz wiedzy o technikach malowania, historii twórczości najważniejszych przedstawicieli impresjonizmu czyli Edouarda Manet, Claude Moneta, Edgara Degas, Augusta Renoir, wyboru prac plastycznych powstałych w ramach projektu które przekazywane będą do szpitali lub przeznaczone będą na aukcje charytatywne, wskazanie jednostek służby zdrowia do których przekazane zostaną prace wykonane w trakcie realizacji programu, promocji programu w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, jednostkami służby zdrowia oraz osobą uprawnioną ze strony Zakładu Karnego do kontaktów w sprawach wykonania niniejszego Porozumienia.
9. Zakładane efekty programu:
  • Połączenie procesu resocjalizacji więźniów z edukacją kulturalną w dziedzinie sztuk plastycznych – przekazanie wiedzy z zakresy teorii i praktyki w dziedzinach sztuk plastycznych i malarskich (co może być przydatne w dalszym życiu i aktywizacji zawodowej po zakończeniu odbycia kary).
  • Prowadzenie wykładów i rozmów mających na celu pobudzenie zmysłów i rozważań nad pięknem poza materialnym, wywoływanie u osadzonych postaw humanistycznych. Nauczenie odróżniania sztuki dobrej od złej czyli kicz a sztuka sentymentalna wg. A.Molesa.
  • Uwrażliwienie osadzonych na piękno, wytworzenie poczucia akceptacji i przydatności przez świat zewnętrzny (pozytywny odbiór wykonanych dzieł plastycznych), rozbudzenie pasji.
  • resocjalizacja poprzez arteterapie czyli formę psychoterapii (art psychotherapy), która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może oglądać i tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu, osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia (Edwards, 2004).
  • Wykonanie prac plastycznych w postaci obrazów – kopii, prac modelarskich i innych które przekazywane będą do szpitali i stanowić będą element wystroju i dekoracji lub przeznaczone będą na aukcje charytatywne.